Виды продукции

Каталог товаров
Акции
0
В корзине
© Все права защищены «Crafters», 2021

RU

RU

UA

Вход
0
Каталог товаров Акции
0
© Все права защищены «Crafters», 2021

Статьи

Партнерам/Публичный договор

ДОГОВІР – ОФЕРТА

Про надання послуг

1.      Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (надалі - “Оферта”) Фізичної особи підприємця Гушан Ольги Ігорівни (надалі - “Виконавець” ), адресованою невизначеному колу осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі - “Договір”) на викладених у даній Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. ст. 633, 638, 641 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним договором і в разі прийняття викладених в Оферті умов (акцепту), фізична або юридична особа стає Замовником за Договором і зобов’язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід’ємною частиною. Договір укладається шляхом прийняття (акцепту) Оферти Замовником, в порядку, визначеному в розділі 5 Оферти. Замовником не може бути особа, щодо якої, у відповідності із законодавством України, існують обмеження щодо укладення Договору.

1.3. Оферта вступає в силу з моменту розміщення її в мережі Інтернет на Веб-сайті Виконавця: http://crafters.com.ua/та діє до моменту відкликання Оферти Виконавцем.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за вказаною у п.1.3. цього Договору адресою, якщо інше не зазначено при такому розміщенні.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець надає Замовнику у послуги з розміщення, рекламування продукції Замовника, пошуку покупців, обробки замовлень та передачі їх Замовнику для подальшої відправки покупцю, далі – «Послуги», на базі Веб-сайту Виконавця, що знаходиться в мережі Інтернет за постійною адресою: https://crafters.com.ua_ , далі – «Веб-сайт», а Замовник зобов’язується прийняти надані Виконавцем  Послуги та сплатити Виконавцю винагороду згідно умов Договору.

3. Умови надання послуг

3.1. Для отримання послуг, які надаються Виконавцем на Веб-сайті відповідно до п.2.1. цього Договору, Замовник зобов’язаний надіслати на електронну поштову адресу або іншими узгодженими засобами електронного зв’язку Виконавцю актуальну інформацію про свої товари. Така інформація повинна включати:

            3.1.1. Прейскурант з двома видами цін на кожне найменування товару (оптова та роздрібна);

            3.1.2. Фото товару для розміщення на Веб-сайті Виконавця;

            3.1.3. Опис та характеристики товару;

            3.1.4. Місце виготовлення товару;

            3.1.5. Дані про контактну особу Замовника та її номер телефону (за номером телефону відбувається авторизація на Веб-сайті Виконавця);

            3.1.6. Сума мінімального замовлення та суму замовлення, від якої доставка  товару для покупця є безкоштовною;

            3.1.7. Банківські реквізити Замовника для оплати замовлень з Веб-сайту Виконавця.

3.2. У відповідності до отриманої інформації, передбаченої п.3.1.1. – 3.1.7. Договору Виконавець розміщує на Веб-сайті у відповідному каталозі інформацію про Товар, його вартість, умови оплати та доставки згідно наданої Замовником інформації.

3.3. З метою виконання Договору Замовник, в разі необхідності, надає право Виконавцю використовувати на Веб-сайті торгові марки та торгові найменування Замовника, фотографії Товарів, інформацію про Товари, отриману від Замовника.

3.4. При надходженні до Виконавця замовлення на товари Замовника, створеного на Веб-сайті Виконавця, Виконавець направляє Замовнику запит, а Замовник надсилає відповідь на запит, яка містить інформації про можливість виконання замовлення (наявність товару, можливість та терміни його доставки).

3.5. Після узгодження деталей замовлення з покупцем, Виконавець направляє сформоване замовлення Замовнику.

3.6. Замовник виконує узгоджене замовлення шляхом надсилання товару покупцю і прийнятті оплати за надісланий товар.

3.7. Виконавець надає доступ до Особистого Кабінету Замовнику, де він має завчасно   повідомляти про відсутність тої чи іншої продукції.

3.8. На підтвердження виконання замовлення Замовник надсилає Виконавцю фото – або сканкопію декларації Нової пошти або іншого перевізника, Виконавець в свою чергу надсилає цю інформацію покупцю.

3.9. За підсумками календарного місяця між Сторонами складається акт наданих послуг.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість послуг Виконавця визначається як різниця між оптовою та роздрібною ціною кожного товару, вказаною в Прейскуранті Замовника.

4.2. Виконавець, не пізніше 5 числа кожного місяця надає Замовнику Акт наданих послуг, в якому розрахується кількість замовлень за попередній місяць і сума винагороди Виконавця.

4.3. Замовник, не пізніше 10 числа кожного місяця повинен сплатити вартість послуг, визначених у Акті наданих послуг. У випадку незгоди з розрахунком вартості послуг, зробленим Виконавцем, Замовник зобов’язаний в той же термін надіслати Виконавцю свої заперечення щодо Акту наданих послуг.

4.4. Послуги оплачуються в національній валюті України – гривні. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

5. Акцепт оферти та укладання Договору

5.1. Замовник здійснює акцепт, приймаючи умови цього Договору та укладає цей Договір шляхом реєстрації на Веб-сайті Виконавця.

6. Строк дії та розірвання Договору

6.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, у разі якщо його не буде розірвано достроково з ініціативу будь-якої Сторони.

6.2. Будь-яка зі сторін має право розірвати цей Договір, направивши повідомлення про розірвання іншій Стороні за 30 днів до дати розірвання Договору.

6.3. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовник, він зобов’язується відшкодувати Виконавцю фактично понесені витрати, пов’язані з виконанням цього Договору.

7. Гарантії та запевнення

7.1.     Замовник несе перед покупцем товару відповідальність за якість проданого товару згідно Закону України «Про захист прав споживачів».

7.2.     В разі необхідності, Замовник здійснює заміну або повернення товару з підстав, передбачених ЗУ «Про захист прав споживачів».

7.3.   Виконавець несе персональну відповідальність за неналежне повідомлення покупців про умови та порядок пред’явлення претензій щодо якості Товару та його повернення (заміни).

7.4. Замовник гарантує, що своїми діями ніяк не буде мотивувати покупців переходити на прямі стосунки в обхід сайту https://crafters.com.ua, ніяк не стимулюватиме переходити на сайти та інші ресурси Замовника без згоди Виконавця на такі дії.

7.5. Замовник гарантує, що роздрібні ціни на товари згідно прейскуранту не відрізняються від цін, за якими Замовник реалізує товар на своїх інтернет-ресурсах та буде повідомляти вчасно про зміни цін, акції та інші заохочення до покупки своєї продукції.

7.6. Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності щодо об’єктів, які ним розміщуються на Веб-сайті (знаки для товарів і послуг, об’єкти авторського права, промислові зразки, тощо).

8. Відповідальність та обмеження відповідальності

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

8.2. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за:

а) дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства про рекламу, вимог законодавства щодо провадження певних видів діяльності, законодавства, що регулює права інтелектуальної власності, про захист економічної конкуренції (але не обмежуючись перерахованим), відносно змісту і форми матеріалів, які він надає для  розміщення на Веб-сайті;

 б) достовірність відомостей, зазначених Замовником при реєстрації в якості користувача на

Веб-сайті та достовірність гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.7 Оферти.

8.3. Беручи до уваги положення п. 7.2.4 та п. 8 Оферти, Замовник зобов'язується власними силами і за власний рахунок вирішувати спори та врегульовувати претензії третіх осіб, в тому числі державних органів щодо розміщених матеріалів, або відшкодовувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, з приводу розміщення матеріалів Замовника.

8.4. Відповідальність Виконавця за цим Договором перед Замовником у випадку пред'явлення останнім вимог про відшкодування шкоди в зв’язку з ненаданням або наданням Виконавцем Послуг неналежної якості, обмежується розміром документально підтверджених збитків Замовника в межах суми оплачених ним  Послуг.

9. Інші умови

9.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути у зв’язку з цим Договором, врегульовуються шляхом переговорів між Сторонами. В разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду.

9.2. Взаємини Сторін, не урегульовані даним Договором, регламентуються чинним законодавством України.

10. Реквізити Виконавця

Фізична особа Підприємець Гушан Ольга Ігорівна

РНОКПП:3000314304

Р/р: IBAN UA663287040000026005054255417

Тел.:0500537665 

e-mail: crafters.ukrainee@gmail.com

Корзина заказов

Ваша покупка будет состоять из нескольких посылок , от каждого производителя напрямую

Сумма всех заказов:

грн

Вход Регистрация

или

Зарегистрироваться

или

Войти
Ошибка

Пожалуйста, подтвердите ваш возраст

Содержимое данного раздела предназначено для просмотра лицами старше 18 лет.

menu